N.H.V De Voorn Nijmegen! - Welkom op de site van N.H.V De Voorn

Tentvergunning en reglement

Informacja
Informujemy ze od dnia 1.06.2017 do konca roku nie wydajemy juz kluczy ani znaczkow ( Tentsticker ) z powody wyczerpania


Tentvergunning en reglement

In onze vereniging is een tent sticker van toepassing voor het vissen met een tent. Het vissen met een tent mag alleen aan de vernoemde wateren. Kasteelsehof, Koekoekskolk, Nieuwe Buurt (niet aan de straat kant Kon.Wilhelminastraat), de Brouwerij en de Spruitenkamp.
1. Waar men mag nachtvissen met een vistent wordt, ter voorkoming van overlast aan bewoners van woningen in de nabijheid van het viswater, als mede ter bescherming van de natuur, op de daarvoor in aanmerking komende oevers zoals aangegeven op bijgevoegde plattegrond in het boekje.

2. Visparaplu’s of vistentjes dienen binnen een afstand van 5 meter vanuit de oever bij de hengels te worden geplaatst.

3. Voorwaarden aan vistenten en/of paraplu’s:
– Kleur donker groen of camouflagekleur.
– Maximale afmeting 3,00 x 3,50 meter.

4. Open vuur (kampvuur, barbecue e.d.) is niet toegestaan.

5. Iedere visser dient een schepje bij zich te hebben voor het begraven van zijn behoefte als er op het terrein geen Dixi (chemisch toilet) aanwezig is.

6. Drankmisbruik en lawaaioverlast dienen ten stelligste worden vermeden. Dit geldt ook voor beetverklikkers. Het geluid hiervan minimaliseren.

7. Afval dient in de vistent of onder de paraplu te worden bewaard en na het verblijf te worden meegenomen.

8. De visplek dient schoon te worden achtergelaten. Ook eventueel aanwezig restvuil dient te worden opgeruimd en meegenomen.

9. Men dient vóór 23.00 uur op de visplek te zijn gearriveerd. De maximale verblijfsduur is 72 uur.

10. Het gebruik van overmatige lichtbronnen is ten strengste verboden.

11. Het is strikt verboden schade toe te brengen aan fauna en flora.

12. Men mag maar één tent of tentachtige aan het viswater plaatsen.

13. De tentvergunning is alleen geldig met recente pasfoto en een gedateerde tentvergunningsticker.

14. Nachtvissen met tent (met tentvergunningsticker) is alleen toegestaan op plaatsen die aangegeven staan op de bijgeleverde kaart in het boekje (z.o.z.).

15. Een tentvergunning wordt ieder jaar maar 1x (op verzoek) aan de leden verstrekt.

16. Personen die geen pasje (tentvergunningsticker) bezitten mogen niet in het vistentje verblijven. Tevens is iedere pashouder ook verantwoordelijk voor de gedragingen van kennissen en/of bekenden die hem tijdens zijn vissessie een bezoek brengen. Deze bezoekjes zijn tussen zonsondergang en zonsopkomst niet toegestaan.

17. Bij het niet nakomen van de vergunningvoorwaarden zal de vergunning worden ingenomen.

18. Controleurs en/of politiemensen zijn gerechtigd te allen tijde controles uit te oefenen.

19. Het (nacht)vissen aan onze wateren geschiedt geheel op eigen risico. N.H.V. de Voorn kan nergens voor aansprakelijk worden gesteld.

Onregelmatigheden dienen per telefoon gemeld te worden aan:

Win. Jacobs: 0611008851